Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

9238 8cae
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
9230 2c0a
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
frenulum
frenulum
4759 5b77 500
frenulum

June 11 2017

8149 192e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabeeth beeth
frenulum

June 10 2017

frenulum
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
frenulum
1851 6bb9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
frenulum
- Harry, ty nie rozumiesz, czym jest przyjaźń lub wrogość. Lubisz wszystkich, to znaczy, że wszyscy są ci obojętni.
— Oscar Wilde ,,Portret Doriana Graya"

June 08 2017

frenulum
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viapouler pouler
frenulum
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viapouler pouler
frenulum
2193 c112
Reposted fromkarahippie karahippie viapouler pouler
frenulum
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viapaulinac26 paulinac26
frenulum
„Słyszałem, że świat jest piękny" — rzekł niewidomy. „Podobno" — odpowiedział widzący.

June 05 2017

4363 45f2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vianouilles nouilles
frenulum
8967 a706
Reposted fromzciach zciach viaxal xal
frenulum
9354 fe76 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise
9030 6c65 500

this-is-wild:

Sleeping family of lynx(Roberto Carnevali)

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaxal xal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl