Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

frenulum
8831 a0fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
frenulum
Reposted frommesoup mesoup viaIriss Iriss
7076 d76f 500
Reposted fromfreakish freakish viaLuukka Luukka
3876 8d0d 500
Reposted fromgiantfailure giantfailure viaLuukka Luukka
frenulum
6581 b188 500
Reposted fromotters otters viaLuukka Luukka

April 23 2017

9061 89aa 500

leirelatent:

Polish Bookstore, Paris (1986)

Reposted fromLittleJack LittleJack viatesknoty tesknoty
frenulum
2976 186e
lynx are like the elves of the feline world
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie vialefu lefu
frenulum
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viazonakmicica zonakmicica
frenulum
4403 f6ce
frenulum
0695 cc3f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadupablada dupablada
frenulum

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazonakmicica zonakmicica

April 21 2017

frenulum
2874 d96c 500
Reposted fromlaters laters viaIriss Iriss
8487 4849 500
Reposted fromtwice twice viapensieve pensieve
frenulum
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazucha zucha

April 18 2017

6937 965b 500
Reposted fromturquoise turquoise viapaulinac26 paulinac26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl