Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

frenulum
8582 90c9 500
Reposted fromaimless aimless viaoversensitive oversensitive
3862 1695 500
Reposted fromidiod idiod viaoversensitive oversensitive
frenulum
1791 a682 500
Reposted fromszszsz szszsz viaoversensitive oversensitive
frenulum
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viaoversensitive oversensitive
frenulum
7840 fe5d 500
Reposted fromGIFer GIFer viaoversensitive oversensitive
frenulum
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaoversensitive oversensitive
frenulum
1746 ae4e 500
Reposted fromslodziak slodziak viapaulinac26 paulinac26

May 20 2017

frenulum
frenulum
frenulum

May 18 2017

frenulum
2250 f8b4
Reposted fromretro-girl retro-girl viabeeth beeth
frenulum
0096 b7b7 500
Reposted fromtfu tfu viabeeth beeth

May 14 2017

frenulum
frenulum
2358 dea8 500
Szkocja
frenulum
2267 5bc3 500
frenulum
5792 4238
frenulum
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl