Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

frenulum
9132 6a50
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
frenulum
1000 2f32
Reposted frommoomins moomins viamehhh mehhh
frenulum
4060 22a8
Reposted fromsassenach sassenach viamehhh mehhh
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viamehhh mehhh
2197 caf2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamehhh mehhh
frenulum
Reposted fromshakeme shakeme viamehhh mehhh
frenulum
3547 9903
Reposted fromkattrina kattrina viamehhh mehhh
frenulum
frenulum
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
frenulum
7638 f936
6162 70bd 500

pattroklos:

Cracow, Poland.

Reposted fromhawke hawke viaStoneColdSober StoneColdSober
frenulum
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaStoneColdSober StoneColdSober

October 14 2017

frenulum
frenulum
1058 ceac
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

October 10 2017

3709 e4b3

banshy:

Saksun, Faroe Islands by Manuel Dietrich

frenulum
4804 5a70 500
Fluff
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats
frenulum

October 07 2017

frenulum
7455 581e 500
Reposted fromkarsina karsina viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl